www.mirjan-milosierdzie.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Objawienia

…..Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. (Mt 11, 25-27).

Objawienia prywatne to rodzaj przekazu nadprzyrodzonego udzielanego przez Boga. Są w nich objawione tajemnice Boże, których poznanie jest pożyteczne dla życia duchowego osoby je otrzymującej i dla innych, w perspektywie zbawienia dusz. Objawienia są ściśle związane ze specyfiką czasów. Niektóre prawdy w nich zawarte mają charakter pouczeń, wskazówek.Sprawę odróżniania objawień prywatnych od jedynego Objawienia publicznego poruszył Benedykt XVI w swej niedawno ogłoszonej posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini. Czytamy tam:

„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (...) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Obja-wienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeży-waniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.
Benedykt XVI papież

Objawienia prywatne

Pan Bóg posługuje się objawieniami prywatnymi w kryzysowych momentach dla wiary.
Przypomina pewne prawdy, które zostały oddalone, zapomniane, zniekształcone, zlekceważone.
(Ks. prof. wojciech Życiński SDB
kierownik Katedry Mariologii
Uniwersytet Papieski JPII, Kraków
)

Pan Bóg wybiera maluczkich, by zawstydzić wielkich tego świata.
(św. Tereska od Dzieciątka Jezus)